SlovenskýEnglish

Symboly obce

Erb obce

V modrom poli štítu na zelenom trojvrší strieborna /biela/ postava muža v zlatých /žltých/ čižmách, so zlatým /žltým/ vysokým klobúkom a so sekerou so zlatým /žltým/ poriskom v pravej ruke. Po oboch stranách štítu zlaté /žlté/ vetvičky vŕby. Štít: neskorogotický.

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Odtlačok nedatovaného typária je uložený v Uhorskom krajinskom archíve v Budapešti /MOL Budapest,V-5,Altenburger Pecsetgyujtemenye/.

Na pečati s kruhopisom ROKYTOCZ /Rokytovce/ je vyobrazená na pôde postava muža vo vysokom klobúku, v pravej ruke držiaca sekeru neprirodzene veľkých rozmerov. Vzhľadom na autentickosť a vek tohto znamenia, odporúčam, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.

Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogoticky štít som zvolil pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.

Tento návrh je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa /popísanej pečate/, teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Pri vlastnom výtvarnom spracovaní je pri tom potrebne v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia /z popísanej pečate/.

Ideový návrh: Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
Graficky návrh: Firma L.I.M., Prešov